GDPR

Privacy beleid van checkmade bv

Inhoud
1. Jouw privacy is belangrijk
2. Jouw recht op privacy
3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens

1. Jouw privacy is belangrijk
Je privacy is belangrijk voor ons. We willen jouw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en
transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we je uit hoe de verwerking gebeurt en
om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking
stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen
We hebben het hier over jou als klant van ons bedrijf, als mogelijk toekomstige klant, als een begunstigde, een andere
betrokkene of een persoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.
1.1. Vooraf
We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens
verwerken. We leggen je eveneens uit welke persoonsgegevens we verwerken wanneer je:
• onze producten en diensten gebruikt
• onze technische omschrijvingen raadpleegt op onze website
• inschrijft op onze nieuwsbrief
• vragen stelt via onze website
• ons bedrijf, beurzen en events bezoekt
• gebruik maakt van onze wifi
• jouw businesskaartje aan ons afgeeft
• in contact komt met onze vertegenwoordigers bij een plaats- en/of werfbezoek.
Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen.
We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website :

Home


We raden je aan om geregeld ons privacy beleid te herlezen om de wijzigingen te begrijpen.
Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België dan kan je terecht op de website
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.1.2 Wie verwerkt jullie gegevens? Wie zijn we?
checkmade bv, is een one-stop-shop voor alles wat betreft toegangscontrole en toegangsautomatisatie. We bieden
elke klant het ultieme comfort en de controle aangaande het toegangsbeheer van gebouwen of terreinen. Elke
organisatie die haar toegang op een correcte, veilige en efficiënte manier wil verschaffen, is bij ons aan het juiste
adres.
• Checkmade bvba, Schrijnwerkersstraat 1 te 9240 Zele, BTW BE 0869.794.743
checkmade is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en derhalve ook jullie
contactpersoon
1.3. Hoe kan je ons bereiken?
Als je vragen hebt over jouw privacy of je wil jouw privacy-instellingen aanpassen of je recht uitoefenen dan kan je ons
bereiken op de volgende manieren:
• Het adres Schrijnwerkersstraat, 1 te 9240 Zele
• Via mail op het e-mailadres info@checkmade.be
1.4. De leidende toezichthoudende autoriteit van Checkmade bv
Voor checkmade bv is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 

2. Jouw recht op privacy
Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer checkmade bv jouw toestemming
vraagt dan kan je die toestemming altijd intrekken.
De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag
hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij je
voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.
2.1 Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de
verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan
automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie
te versturen.
Je kan deze aanvraag gratis twee keer per jaar plaatsen met een tussenperiode van minimaal 6 maanden tussen de
twee aanvragen. In alle andere gevallen wordt deze aanvraag als overdreven en hinderlijk beschouwd en kan
checkmade bv een bedrag van € 250 per aanvraag aanrekenen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn. 2.1. Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die we van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de
onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
2.3 Recht op het wissen
Als je denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kun je vragen om deze persoonsgegevens te
laten wissen.
Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door checkmade bv geweigerd worden, wanneer dit
gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een
wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.
2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens
onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien je niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons
gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te
doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.
2.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering.
De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale
wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering.
2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te
dragen.
2.7. Recht om klacht in te dienen
Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan
daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens vind je hierboven in 1.4.
2.8. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk
aanvraag
• via een brief op het adres Schrijnwerkersstraat, 1 te 9240 Zele
• per e-mail op het e-mailadres info@checkmade.be
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct
uitoefenen.
Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren.
Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te
voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.
Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We
behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

3. Waarom willen we jouw persoonsgegevens verwerken?
3.1. checkmade bv moet wettelijke verplichtingen naleven
Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de
belangrijkste op:
• fiscaal recht
• handelsrecht
• waarborg- en garantie rechten
• je identiteit verifiëren. Dit kan door een duidelijke recente kopie van jouw identiteitskaart te vragen of via de
e-ID.
• de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of
andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de
uitvoering van een taak van openbaar belang.
3.2. checkmade bv moet zijn contract met je kunnen uitvoeren
Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van
onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel
verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als je leverancier van checkmade bv bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en
moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
3.3.checkmade bv moet als bedrijf kunnen functioneren inzake Direct Marketing en communicatie.
Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de
persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de
gerechtvaardigde belangen van checkmade bv. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder
deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.
checkmade bv wenst met jou, als bestaande klant of actieve prospect, te blijven communiceren via direct marketing.
Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten en diensten.
Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen
communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van
ons bedrijf om te ondernemen. Deze informatie kan je op allerlei manieren bereiken namelijk via per e-mail, per post,
per telefoon en op evenementen. Wij kiezen het meest geschikte kanaal dat jou zo weinig mogelijk stoort. Mocht je
toch onze commerciële communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we
je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.
De bedrijven in de groep Checkmade bv zijn sterk aan elkaar verbonden en wisselen in het kader van relatie
persoonsgegevens uit. Deze verwerking valt ook onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
3.4.checkmade bv verkoopt jouw persoonsgegevens niet
Wij verkopen, huren of geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?
4.1. Van onze zakelijke relaties
Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, prospecten en leveranciers.
checkmade bv verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee
zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over de producten en diensten en
om zakelijke relaties te onderhouden.
Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende
gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of GSM nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, BTW
nummer, IP adres
4.2. Van onze particuliere klanten
Onze particuliere klanten kopen onze producten en diensten. Om jou als klant te identificeren, om mee te
communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en/of gsm
nummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP adres.
4.3. Van onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse getoond in onze producten en diensten en Checkmade bv wenst
hen dan ook op de hoogte te houden. Om met hen te communiceren verwerken we volgende persoonsgegevens:
naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, IP en e-mailadres.
4.4. Persoonsgegevens via derde partijen
We kunnen ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen, bijvoorbeeld door ze aan te kopen van bedrijven. Die
bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat de betrokken persoonsgegevens rechtmatig verzameld wordt.
4.5. Beelden van bewakingscamera’s worden tijdelijk opgeslagen
We kunnen camera’s gebruiken in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat dan respecteren we
de wettelijke regels. Je herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijke zichtbare sticker.
Beeldopnames worden maximaal 30 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• een schade te bewijzen
• een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren
4.6. Uw transacties met checkmade bv worden ook verwerkt
We gebruiken ook jouw transacties om je beter te leren kennen en te kunnen bedienen voor alle marketing- en
commerciële doeleinden zoals hierboven beschreven in 3.3. In dat geval kunnen we bijvoorbeeld op basis van jouw
aankopen proberen om bepaalde behoeftes of gebruiken te ontdekken. En met jouw toestemming kunnen we je ook
een product/dienst op maat bieden.

5. Over het delen en bewaren van jouw persoonsgegevens
5.1. Met wie delen we jouw persoonsgegevens ?
Wij delen jouw gegevens alleen met personen, die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen, indien ze
deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Deze personen zullen jouw gegevens verwerken onder
dezelfde grond als wij ze van je gekregen hebben.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze
onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. checkmade bv werkt enkel met
verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.
Wij delen jouw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.
5.2. We bewaren jouw gegevens niet oneindig
checkmade bv gebruikt je persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden
de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.
De persoonsgegevens van bestaande klanten, leveranciers, actieve prospecten bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er
in deze periode een nieuw contact geweest zijn, dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.
———————————————————-