Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanvaarding van onderhavige voorwaarden
Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten, afgesloten door de bv Checkmade, behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan.
Bijgevolg stemt de klant automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen wor den niet verlengd tenzij
mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de bv Checkmade.

Artikel 2: Offerte en Bestelling
Onze offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen . De klant is onherroepelijk verbonden door de ondertekening van een bestelbon. De bvba Checkmade is slechts geldig verbonden wanneer de bestelling
schriftelijk door de maatschappelijke zetel wordt bevestigd. Aanduidingen en beschrijvingen van onze artikelen (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) in onze catalogussen, prospectussen, offertes, documentatie of tarieven alsook leveringstermijn zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel medegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis. De bv Checkmade behoudt zich het recht voor deze te allen tijde te wijzigen.
Het annuleren van een bestelling door de klant geeft aanleiding tot een schadevergoeding van 15% van het orderbedrag, omwille van administratiekosten en winstderving.
Indien de bestelling niet-voorraadhoudende goederen omvat of indien er reeds productieplannen werden gemaakt bedraagt de schadevergoeding 30%. Ingeval de productie reeds een aanvang nam, zal de schadevergoeding verhoogd worden met het reeds uitgevoerd werk.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel van bv Checkmade.
Betaling dient te gebeuren zonder korting of verrekening.
Checkmade is te allen tijde gerechtigd een voorschot te eisen op te leveren artikelen of te verrichten werkzaamheden. Tevens is Checkmade gemachtigd andere zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de klant.
Door de klant gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op van 12% per jaar ingaand vanaf de vervaldag. Bij gebrek aan vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.
Onze prijzen verstaan zich BTW niet inbegrepen.
Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met 15% en met een minimum van 50 EUR ten titel van forfaitair schadebeding.
In geval van niet-betaling van een enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum, liquidatie, faillissement, gerechtelijke organisatie of (gedeeltelijke) beslaglegging op het vermogen van de klant:
– Zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen voor alle facturen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn;
– Zullen de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen eveneens vervallen;
– De bv Checkmade behoudt zich het recht voor alleen nog te leveren tegen terugbetaling of in geval van borgstelling.
De klacht van de klant verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 4: Klachten
Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 5 werkdagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de klant verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 5 werkdagen te lopen bij ontvangst van de verzendnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur.
Indien binnen deze termijn van 5 werkdagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde artikelen volledig in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt uitdrukkelijk zowel voor de verborgen als voor de zichtbare gebreken.
Geen enkele terugzending mag zonder de schriftelijke instemming van de bv Checkmade gebeuren.
Deze instemming betekent geen erkenning.

Artikel 5: Garantie
De geleverde goederen zijn gewaarborgd tegen elke constructiefout gedurende een periode van 1 jaar. Deze termijn gaat in op de dag van de ontvangst van het product door de klant. De vervanging of herstelling van een onderdeel gedurende de periode van de waarborg kan deze niet verlengen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot onze klanten-installateurs. Eventuele bezoeken bij particulieren hebben enkel een technisch hulpverlenend karakter en sluiten iedere verantwoordelijkheid uit.
Het nakomen van onze waarborgverplichting is afhankelijk van de verplichting van de klant onze facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum te voldoen.

Artikel 6: Levering
Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ter indicatieve titel. Het niet tijdig leveren doet geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan in hoofde van de klant.
De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft derhalve de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt.
In geval van weigering van afname door de klant of indien de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de bestemmeling. Door de bestemmeling zijn de transport- en/of de opslagkosten verschuldigd, onverminderd het recht van Checkmade op volledige schadevergoeding.
Het is Checkmade toegestaan verkochte artikelen in gedeelten te leveren.
Desgevallend is Checkmade gemachtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Voor verzending worden de daadwerkelijke verzend- en administratiekosten met een minimum van €12,50 in rekening gebracht, voor zowel binnen België als naar het buitenland.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De klant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel ten laste van de klant zodra deze ter zijner beschikking worden gesteld.
Indien de klant zijn verplichtingen jegens Checkmade niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat deze zulks niet zal doen, is Checkmade gerechtigd de geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of bij derden, die de goederen voor de klant houdt, weg te (doen) halen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een vergoeding van 10% van de verkoopwaarde, excl. BTW, van de betreffende goederen per dag of gedeelte daarvan dat de klant hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van Checkmade op volledige schadevergoeding.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van de bv Checkmade is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conform gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht vervallen de verbintenissen in hoofde van de NV Checkmade ten opzichte van de klant. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de bvba Checkmade zal een geval van overmacht geen annulering meebrengen van de bestelling maar eventueel slechts een opschorting van de levering.
Worden beschouwd als gevallen van overmacht:
– Volledige of gedeeltelijke stakingen bij onze onderneming of onze leveranciers;
– Elke omstandigheid die het bekomen van goederen moeilijk maakt zoals embargo’s, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen en opstanden, lock-outs, rellen, machinebreuk, transportmoeilijkheden, epidemieën,
brand, ernstige ongevallen, laattijdige ontvangst van al of niet beschadigde goederen en, in het algemeen, alle gebeurtenissen van die aard dat zij de bevoorrading of de normale verzending van onze producten
belemmeren.

Artikel 9: Toepasselijk recht – bevoegdheid
Alleen de Belgische wet is van toepassing op alle geschillen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen voortspruiten uit hoofde van welke onzer overeenkomsten ook.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel of het kanton Asse zijn bevoegd. De bv Checkmade kan hieraan vrijwillig verzaken.

checkmade bv

schrijnwerkerstraat 1

9240 Zele

www.checkmade.be

info@checkmade.be

+32 (0)52 45 94 44

BE0869794743

RPR Dendermonde

KBC IBAN BE48 7370 1331 6527 BIC KREDBEBB

BELFIUS IBAN BE56068250983988 BIC GKCCBEBB